SPELVERANDERENDE TRANSFORMATIE VAN HET INSTITUUT

DE NIEUWE DIMENSIE IS EEN HOGER BESTAAN

De Nieuwe Dimensie van het Instituut zal opereren volgens Nieuwe Wetten!

13 Manieren waarop wetgeving en maatschappelijke inrichting – zichzelf – zal organiseren en transformeren!

Een spelveranderende transformatie.

Maatschappelijke organisatie in een nieuwe dimensie is non-managed.
Maatschappelijke organisatie in een nieuwe dimensie is non-conform (autonoom).
Maatschappelijke organisatie in een nieuwe dimensie is non-lokaal.
Maatschappelijke organisatie in een nieuwe dimensie is non-profit.
Maatschappelijke organisatie in een nieuwe dimensie is non-centralized (decentraal).
Maatschappelijke organisatie in een nieuwe dimensie is non-religieus.
Maatschappelijke organisatie in een nieuwe dimensie is non-institutioneel.

Maatschappelijke organisatie in een nieuwe dimensie wordt collectief georganiseerd (zelforganiserend).
Maatschappelijke organisatie in een nieuwe dimensie wordt collectief geleid (zelfsturend).
Maatschappelijke organisatie in een nieuwe dimensie wordt collectief gerealiseerd (zelfrealiserend).
Maatschappelijke organisatie in een nieuwe dimensie wordt collectief geïnnoveerd (zelflerend).
Maatschappelijke organisatie in een nieuwe dimensie wordt collectief gefinancierd (zelf-financierend.

Maatschappelijke organisatie in een nieuwe dimensie is onderling verbonden

Dit is het spel dat veranderd! Maatschappelijke organisatie wordt maatschappelijke organisatie!

SCOPE

Maatschappelijke Organisatie, -Inrichting en Rechtsorde. Ofwel Het Instituut. Hieronder vallen de meeste ministeries: Volkshuisvesting, sociale zaken en werkgelegenheid, verkeer en waterstaat, landschapsinrichting, etc

Focus/Essentie: Met de crisis komen de oplossingen. Er bestaat geen ‘quick-fix’ als het gaat om het crisis die we kennen in de wereld. Werkelijke oplossingen liggen op een andere niveau dan daar waar het zich manifesteert. De wijze om te zien dat crisis heel duidelijk kansen biedt.
Het transformeren van de paradigma’s is nodig om uit crisis te herstellen.

Te transformeren aspecten: Starheid, intolerantie, kortzichtigheid.

Op te lossen kwesties in de wereld: Bureaucratie, noodzaak tot regelgeving, ondoorzichtigheid, kwesties rond zelfbeschikking en bestaansrecht, eigen keuze rond abortus, euthanasie, donorschap, verplichte inenting, afstaan DNA. Kwesties rond schending privacy, bescherming van persoonlijke gegevens, bescherming medische dossiers, DNA. Vrijheid van meningsuiting. Systeemcrisis. Financiele crisis.

Doel: Transformatie van het gehele oude paradigma, dogma’s, contra-evolutionaire systemen en de wijze waarin oude paradigma’s verankerd zijn binnen de instituten.

Maatschappelijke structurele en staatsrechtelijke keuzes

 1. Keuze tot vermindering van regelgeving en uitgaan van grotere verantwoordelijkheid van mens en maatschappij. Daarintegen zero-tolerance ten opzichte van overtredingen van de wetgeving die er is en daar waar algemene fatsoensnormen in het geding zijn.
 2. Het nemen van beperkende maatregelen in plaats van straffen. Ontwikkelen en toepassen van ‘heropvoedingprogramma’s’ en verplichte leertrajecten indien nodig.
 3. Starten van samenwerkingsverbanden, gezamelijke projecten, en partnerschappen en allianties waarin gezamelijke acties worden ontwikkeld om maatschappelijke kwesties op te lossen en maatschappelijke verbetering voor mens, dier, milieu en aarde. Transformatie van het systeem van schaarste en het verdienmodel.
 4. Herinrichting van landschap waarbij schoonheid en culturele waarden geïntegreerd zijn en waarbij verschillende elementen in perfecte balans en harmonie zijn met de omgeving.
 5. Als kennisinstituten de samenwerking kiezen, waarin oplossingen worden gezocht in de gecombineerde wetenschapsgebieden om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.
 6. Durven uitdagen van ideologische of religieuze instellingen om tot interactie te komen, daar waar het gaat om ‘starre’ traditionele opvattingen of gebruiken.
 7. Keuze tot transformatie van systemen en paradigma’s door introductie van nieuwe concepten zoals universeel basis inkomen, decentrale organisatie, nieuwe businessmodellen en infrastructuren voor de distributie van geld, energie en welvaart.
  Het maken van bewuste keuzes als het gaat om openheid van zaken en transparantie met betrekking tot procedures, geldstromen en bestedingen.

Uitgaan van zelforganisatie in het algemeen.

MISSIE

DE MISSIE is een project dat geïnitieerd is door EarthMission om de maatschappelijke verandering aan te jagen bij de mensen die het verstaan kunnen en hebben verstaan, om deze missie te zien en te aanvaarden als een gezamenlijke inspanning van mensen in en vanuit één alles overstijgend bewustzijn. Het eenheidsbewustzijn.

Voorbeelden van doelen die hierbij worden gesteld;

 • Alle gebouwen die ouder zijn dan 20 jaar renoveren, anders zijn ze uit het bewustzijn van de mensen en de mensheid. Dit heeft weerslag op niet alleen bewoners maar ook op de wereld . Het is geen zaak van de eerst betrokkenen zelf. Dit is een verantwoordelijkheid die mag worden genomen door een ieder die het bewustzijn heeft om er iets mee te gaan doen.

 • Alle verkeersborden uit het landschap en je hebt een betamelijk stad met veel uitzicht en het menselijke inzicht dat de mensen zich nog gaan inzetten om het betamelijk te houden in het verkeer.

 • Mminimumloon ophogen met een bijstand, zodat ze mee kunnen in het bewustzijn van de andere mensen en dan is het al gedaan tussen arm en welvarende mensen, die het ook graag eens zouden zien dat anderen het ook aantanen kunnen. Want ook dat heeft een positieve uitwerking op het geheel van de bevolking.

 • Ook de mens meenemen in de besluitvorming, want dit is wat het mogelijk maakt anders te denken en zaken anders te verstaan. Want iedereen is zover om het zo te doen uitleven en te doen realiseren!

 • Ook een uitruim-beleid van reclame langs de weg, en ook affiches achter ramen etc. En dan het groen laten terug komen. Landschapherinrichting als een serieus departement gaan zien met vooral een nadruk op het milieu en natuur herstel. Wegennet inperken tot het meest essentieel en overbodig wegenstelsel inperken en verwijderen. Het mag ook wel eens een keer andersom! Natuurgebieden weer op elkaar laten aansluiten, alleen dan overal.

 • Een totaalverbod op vervuiling van de openbare ruimte en handhaving hiervan. ook geluidsoverlast mag hieronder worden verstaan. Zoals van motoren en voertuigen met een overbodig en storend geluid. Inmiddels is elektrisch het bewustzijn en is het mogelijk ook geluidsoverlast eens en voor altijd uit het bewustzijn uit te bannen.

© EarthMission

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...