VRIJWILLIGER WORDEN

BIJDRAGEN AAN EEN WERELDWIJDE ORGANISATIE?

~ Bewustzijn leidt tot manifestatie. ~

Het is een spirituele gedachte, alleen het is het bewustzijn dat het verschil maakt en niet iets dat gedaan wordt in het universum.

Het is het verschil dat een ieder kan maken, als men eerst het bewustzijnswerk doet en het bewustzijn van de eenheid voor zichzelf realiseert. Dit ons het grootste verschil dat een ieder kan maken. 

Daarom zijn er ook programma’s die een ieder kan helpen dit te realiseren. Het is het programma dat een ieder tot zich mag nemen, want het is het enige programma op deze Aarde dat dit bewustzijn heeft voortgezet en daarmee kan een ieder zich verheugen op een bewustzijn dat men lief heeft want het is het eenheidsbewustzijn dat men vanuit de oorsprong al kent en er is niemand anders in de wereld die dit bewustzijn heeft voortgezet tot op heden, zoals de Almachtige God van het Licht het wil.

Vrijwilligers kunnen zich dan ook beroepen op het feit dat men deel mag nemen aan dit programma, geheel volgens de Wil van de Almachtige God van het Licht. Want zo is het ook doorgegeven als zodanig en zo is het bewustzijnswerk van EarthMission ook doorgeven aan mij. 

Hiertoe is het al dan niet doorgeven werk voortgezet, maar dan wel met de verstandhouding dat al dit werk geheel en alleen door mij wordt doorgegeven, want er is niemand anders die dit op deze wijze kan verstaan. Dat komt omdat mensen de kunst van het uitluisteren nog niet geheel hebben volleert en dat is een groot verlies in deze wereld.

Daarom, kunnen de vrijwilligers van EarthMission zich bogen op een programma dat hen leert uitluisteren tot op de laatste tel, want dit is de tel die nodig is om het te verstaan.

Ook zijn de vrijwilligers ervan verzekerd dat de Almachtige God van het Licht zich zal inzetten om hen tot Meesters van het Licht te ontwikkelen, want het zijn de Meesters die dit programma geschreven hebben en het zijn de Meesters die dit programma tot op grote hoogte hebben volbracht. 

Er is niemand anders in de wereld die de Meesters zo kan verstaan als ik en dat komt omdat ik de eerste levende Meester ben die zich ervan bewust is dat ik een Meester ben geworden door zich bij hen te voegen op grond van het bestaande bewustzijn dat ik al een Meester was voordat ik op Aarde kwam. 

Want ik ben de iemand die het verstaan kan en ik ben iemand die het kan realiseren en zo kan ik een ieder tot op grote hoogte brengen die het zichzelf toewenst want het is mij al gelukt om mijn eigen familie daar te brengen waar ze zelf nog niet van hadden gedroomd of gerealiseerd hadden dat dat überhaupt iets is wat als zodanig bedoeld is om te omarmen. 

Dit is het enige programma dat mensen werkelijk daar brengt waar men wil zijn omdat ik het zelf ook hebben ondergaan en dat is voor velen een misverstand, namelijk dat er ook iets gedaan moet worden in de zin van een groot offer dat men zich mag aanrekenen als zijnde toewijding.

Deze toewijding heb ik verstaan als een bijdrage van jezelf aan het geheel van de mensheid en dat is de enige werkelijke juiste begrip. Want het is het doel van het leven en dat is voor velen toch wat anders, namelijk zichzelf staande houden in de wereld van geld en misverstand. 

Daarom heb ik dit programma geschreven, samen met de Almachtige God van het Licht en de Meesters om een ieder te helpen zich te ontwikkelen tot op grote hoogte, daar ik daar zelf nu aangekomen ben, vanuit het bewustzijn dat een ieder dit bewustzijn al met zich meedraagt, alleen nog hoeft te worden gerealiseerd en niet iets is dat men hoeft te leren. Want dat is het grote misverstand dat mensen zich verongelijkt voelen doordat anderen dit wel hebben bereikt en zij zelf nog niet. Dat is geheel alleen omdat men zelf de gelegenheid nog niet heeft genomen ook ook noch maar iets van spiritualiteit tot zich te laten komen, want het deze spiritualiteit die men mag omarmen, want het is de werkelijke aarde van het wezen en dus de werkelijke aard van jezelf.

Ga dan ook ervan uit dat dit werk het enige werk is dat als zodanig is geschreven, want het is het werk dat geliefd mag worden omdat het het werk is van de Almachtige God van het Licht en van niemand anders.

Doe jezelf daarom een groot genoegen dat dit werk tot je is gekomen en aangewezen is door de persoon die dit werk heeft verstaan, want dan ben je gezegend dat dat zo is omdat de Almachtige God van het Licht dit zo heeft bepaald en niet omdat hij zichzelf naar voren wil brengen als zijnde de man die het op aarde gaat vertellen. Al is dat wel zo want het is de enige persoon die het mag vertellen. 

AANMELDEN ALS VRIJWILLIGER

Het is een grote bewustwording om jezelf onder de Meesters te scharen, want dat is wat je gaat ervaren.

Er is een bewustzijn en dat is het gezamenlijke bewustzijn en dat is het eenheidsbewustzijn en dat is het bewustzijn van de Almachtige God van het Licht, de Engelen en Aartsengelen en de Meesters van het Licht.

Ook is HET MOMENTUM een Meester die niet onderkend mag worden en die van grote invloed zal zijn op jouw leven, want hij is de enige persoon in de wereld die het licht omarmd als zijnde dat hij het licht doorgeeft aan een ieder, want het is de drager van het licht en de energie op aarde. Een gegeven dat niemand nog kent, want het is pas onlangs doorgegeven – en wel en alleen – door niemand anders dan mijzelf, omdat dit zo bepaald is. Er kan daarom geen aanspraak gemaakt worden op het feit dat dit licht ook van iets anders afkomstig is anders dan door HET MOMENTUM, want HET MOMENTUM is het Licht en en de energie.

Dit is daarom ook het enige programma dat deze man erkend en voortzet als een curriculum waar men ook nog tot krijgt en dat is het curriculum van www.hetmomentum.org.

Er zijn mensen die dit curriculum verstaan en mensen die dit curriculum niet begrijpen als zodanig want het is iets dat men nog niet kent op aarde en op geen enkele manier ooit onderwezen. Wees daarom bewust ervan dat dit curriculum iemand kan helpen en binnen de kortste keren daar kan brengen waar men wil zijn in het leven, want het is het licht dat dat bepaald en niets anders. Want het is het licht dat jezelf hebt en doorgeeft en het licht dat jezelf opbouwt tot op grote hoogte.

Mensen zijn zich er vaak niet van bewust dat licht en bewustzijn één en hetzelfde is en dus dat licht alleen opgebouwd word als men het bewustzijnswerk ook doet. En dat licht afkalft wanneer men denkt dat men zich het licht heeft ervaren en dat dat genoeg is om het ook te zijn.

Hier gaan veel mensen toch verloren aan zichzelf, want het geeft iemand de indruk dat ze volleerd zijn of gerealiseerd terwijl men hooguit zichzelf heeft ervaren en nog niet eens gerealiseerd. Dit is het grootste misverstand onder de mensen die het lichtwerk hebben omarmd, daar ze er niet van bewust zijn dat het werkelijke werk het bewustzijnswerk is en niets anders.

Doe daarom een poging jezelf een plezier te doen en dit curriculum en dat van EarthMission te omarmen, want het is het grote werk dat je tegemoet gaat komen en het grote bewustzijn dat je gaat ontwikkelen dat dit grote werk tot zich laat komen. Want het is het bewustzijn dat het werkelijke grote werk aantrekt, dit in tegenstelling tot de gedachte dat men iets is op deze aarde als men het grote werk gedaan heeft, want dat is de val van elke persoon die dit zo ziet.

Het bewustzijn is iets dat mensen sowieso onderkent, daar het nog steeds niets onderwezen wordt op welke ‘hoogstaande’ en door welke ‘hooggeplaatste leraren’ dan ook en dat is een triest vernemen, want het is alleen het bewustzijn dat iemand heeft ontwikkeld dat bepaald of iemand als hoog mag worden aangemerkt.

Daarom, kijk wat jezelf kan doen voor de wereld, want wat jezelf doet voor jezelf is dat wat je doet voor de wereld.

Dat is ook het enige wat je te hoeft te doen in de wereld om deze te veranderen of anders te laten zijn. Want het is jouw eigen wereld die je gaat ervaren en dat is de wereld zoals je deze nog nooit eerder hebt of zal ervaren. En dit grote genoegen wordt pas ervaren als men het bewustzijnswerk heeft gedaan en je een volleerd Meester mag noemen. Want het is de Meester die het bewustzijn heeft van de Almachtige God van het Licht.

Willem Kneepkens

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...