WERELDMISSIES, HET WERK DAT GEDAAN GAAT WORDEN

~ MAAR DAN WEL ALS HET BEWUSTZIJN OVERGENOMEN WORDT EN GEMANIFESTEERD WORDT ZOALS BEDOELD IS TE ZIJN. EN DOE HET MET ALLE KREDIET NAAR DIE ENE PERSOON DIE HET GEOPPERD HEEFT DE WERELD TE VOORZIEN VAN HET BEWUSTZIJN DAT HET ZO GEMANIFESTEERD HEEFT. ~

VACATURES, VOOR STAGES EN WERK. MAAR DAN ANDERS! 

STAGE, maar dan anders.

Het is al een misverstand dat mensen iets gaan doen om nog langer het onderwijs te betamen met iets als een stage of als een opdracht die het niet meer heeft.

Ook is dit misverstand een nieuwe wereld kijk op het betamen van iets dat nooit vergewist had mogen worden, namelijk het eigenlijke bewustzijn  te ontdoen van een ieder die op deze aardbol leeft en ook nog eens van de mens die het al gedaan heeft, om toch nog het bewustzijn zo te herstellen van dit misverstand dat deze jarenlang erover heeft gedaan om het gehele bewustzijn dat hem is aangeleerd te doen transformeren naar een bewustzijn dat de wereld doet aantanen (het bewustzijn activeren tot realisatie) en het ook nog eens doet transformeren van het gehele bewustzijn van de gehele mensheid. Daar dit het effect is van een bewustzijn van iemand die het verstaan heeft om het gehele bewustzijn van zichzelf te transformeren.

Ook is dit een misverstand dat een ieder zich mag aanmerken, om het nieuwe wereld gedachtengoed voor zichzelf aan te merken als het enige bewustzijn dat men kent. Namelijk het eenheidsbewustzijn, met alles wat het inhoudt en doet voor de mens.

DE WERKELIJKE OPDRACHT VOOR EEN IEDER

Het is de opdracht voor een ieder die het zelf wil aangaan om zichzelf boven de mensheid te doen uitstijgen, als zijnde het bewustzijn dat het is. Het is het bewustzijn dat een ieder kent, alleen nooit heeft geleerd gekregen en dat is ook nooit gerealiseerd geworden, daar mensen het zelf niet helemaal hebben volstaan om het te doen realiseren. 

Dit is een gedachte die het doet in de wereld die het niet meer kan verstaan, om alle mensen van een eigen programma te voorzien dat hen verder brengt dan het eigen bewustzijn zoals het aangeleerd is. 

Daarom is er een leergang voor alle deelnemers en alle mensen die het zien als een mooi project voor henzelf om eens een ander bewustzijn voor zichzelf aangeleerd te zien of hen verder te brengen in het geheel van het bewustzijn dan de meeste mensen zichzelf aanrekenen. 

Ook is dit geen gedachte die men mag onderkennen, want het is de gedachte die men ook nog eens, van elk van de mensen die het kent, mag overnemen, maar dan wel de mensen die het gaan doen in deze methoden tot zelfrealisatie. Ook zijn deze mensen het zelf die het gaan doen, maar dan ook als degene die gaan doen voor de mensen in andere projecten of andere wereldmissies!

Het is het begin waar het begint, namelijk het eigen werk van een ieder die het verstaan kan voor zichzelf het werk te doen. Het is grotere werk dat volgt als gevolg van het eerdere zelfontwikkelingswerk en het bewustzijnswerk dat het hen doet aangaan en het hen doet overbrengen, deze missies te zien als het eigen werk.

Er is werk voor een ieder die het wil aangaan, want er genoeg te doen op deze oude wereld een nieuwe wereld gedachte te voorzien die het oude uitbant. Ook is dit niet alleen het eigenlijke werk, maar het enige werk,. Daar het dan al gedaan is om de wereld om te zetten. Maar dan ook helemaal!

Het is wel een begrip, maar ook een begrip dat het doet.

Het is desondanks toch nog een iets zijn dat men doet voor een ander, om het werk te doen om het bestaande te doen van iets wat het niet meer maag zijn. Namelijk een opdracht voor een ieder zelf en een opdracht die jezelf mag aangaan, als zijnde werk of stage. 

Deze kans wordt alleen door EarthMission als zodanig aangeboden en alleen door de mensen van EarthMission, voorzien van een werkelijke gedachte die het ook zoals omschreven doet uitbrengen. Zodat jij degene bent die het ook gaat doen in deze wereld!

Het is de bedoeling dat deze gedachte worden voortgezet in het werk dat gedaan wordt, middels het eigen bewustzijnswerk, maar ook door het eigen initiatief van het hebben van een missie.

Het is het werk dat er toe doet, als men het goed verstaat en het goed heeft verstaan om het aan anderen over te brengen dat een missie het enige is dat er toe doet om het eigen werk nog langer te zien als het werk dat je mag doen.

Ook is dit geen onnodig begrip voor mensen die het anders willen gaan doen, als het zo uitkomt, maar wel als het ook nog eens door een ander wordt overgenomen. 

Het is een gedachte die het aanzet en die het de mens doet verstaan dat werk iets is dat men zelf mag zien als de opdracht voor het leven. 

FUNCTIES, maar dan anders.

Ook iets als een functie of een plaats in het bedrijf, kan worden gezien als misverstand, daar het nooit een werkelijke plaats kan zijn die iemand inneemt!

Want het is geen functie die dat de mens aanbiedt om werkelijk iets voor zichzelf te doen realiseren of te doen ontwikkelen!

Ook is deze functie geen garantie voor het werk om het te doen slagen in het leven, daar het geen werkelijke weg is om te gaan. Daar het geen enkel garantie geeft dat men het eigenlijke werk volstaat met iets dat het er toe doet voor het eigen zelf. Want dit is het misverstand voor een ieder die het zo ziet.

Toch kan deze gedachte ook omgezet worden als een rol die men aanneemt, in het grotere geheel van de grotere opdracht die de mensheid aangaat, als men tenminste het goed verstaan heeft wat hier wordt overgebracht.

Het is dan ook iets dat men een ieder kan aanrekenen als men het zelf niet meer duidelijk heeft of zelf niet meer kan overbrengen, deze missie te doen volbrengen. Want een ieder heeft deze missie al in zichzelf aanwezig als een blauwdruk of een code die het mag zijn als bewustzijnsdeel van het grotere geheel van het enige bewustzijn dat er toe doet. Namelijk het eenheidsbewustzijn , dat de mensheid aanzet het eigenlijke werk te doen volstaan, om het aan te gaan voor een ieder en voor allen die het willen weten. Namelijk, dat deel van het bewustzijn dat een ieder uniek maakt en een ieder vergewist als zijnde hoogbegaafd. Want een ieder is hoogbegaafd in zijn eigen bewustzijnsdeel en hoogbegaafd met alle talenten of gaven erbij!

Daarom is het ook een groot misverstand dat mens worden aangezet om dergelijk opleidingen te volbrengen die een ieder kan volbrengen. Ook is dat een misverstand, omdat mensen deze opleidingen of zogenaamde meesterschap ook nog eens zien als het ware iets dat men mag, kan of wil doen. Omdat het het zelf uit zichzelf zet en het ook nog eens iets is dat men nooit meer uit zichzelf kan uitbannen, als het niet meer wordt herstelt in een leven dat er niet meer toe doet.

Daarom, het is één en al misverstand die het onderwijs en het gehele bestel ondermijnt van de werkelijke opdracht in het leven. Ook de media, het ondernemerschap zoals men het noemt en de wetenschap is hier debet aan. Want het zijn deze instituten die de tijd niet meer hebben om het nog langer anders te doen aangaan.

Het is daarom goed om eens na te denken over wat hier staat en ook wat hier wordt aangeboden als zijnde het aanbod voor het leven. Want het leven is te kort voor mensen die het niet langer willen aangaan. Maar wel lang genoeg voor hen die het volbrengen deze weg te volgen, daar deze weg leidt tot een leven die nog eens anders kan zijn dan de meeste mens ooit zouden kunnen begrijpen. Want het biedt de mens niet alleen een volwaardig leven, maar ook een leven die het voortbrengt alle hoogbegaafdheden, talent en gaven te benutten tot de hoogst mogelijke waarden, die de mens daar brengen waar het wil zijn. Namelijk het eeuwige leven dat mensen nooit hebben kunnen behalen, daar het nooit zo is gerealiseerd geworden. Behalve door een enkeling die het wel heeft volbracht een dergelijk bewustzijn te doen realiseren.

Het eeuwige in de mens is het enige bewustzijn dat door geen enkel mens is gerealiseerd geworden, daar het nog nooit eerder is volbracht als eeuwig. Ook dit is een gedachte die geen enkel mens kent. Toch is het de werkelijkheid van het bewustzijn, omdat het bewustzijn voor eeuwig is, maar dan wel als het het enige werkelijke bewustzijn heeft en dat is het enige bewustzijn waar de mensen van EarthMission en andere door EarthMission uitgebrachte initiatieven vanuit gaan in het werk dat gedaan moet worden om deze wereld van andere gedachten te voorzien.

De projecten van EarthMission of wel de uitgangspunten van EarthMission voor het werk dat gedaan mag worden zijn als volgt ontwikkelt: 

Het zijn de kansen voor een ieder die het zo wil verstaan het eigen werk te gaan doen. Deelname aan deze projecten zijn deelnamen aan de eigen missie, of deelname aan de missie die het kan worden, als men tenminste het eigen werk overbrengt in het project. Zodat het project of de werkelijk opdracht een andere wending krijgt. Namelijk de wending naar de oplossing voor het geheel van dat wat het mag zijn om de missie te volbrengen. 

Daar er meerdere mensen voor nodig zijn, kan een dergelijke opdracht ook alleen door meerdere mensen worden ontwikkelt tot iets dat de mensheid zover brengt dat men een voorbeeld is geweest voor de mensheid, dat het heeft laten realiseren dat de wereld de wending heeft gemaakt die het mag krijgen. Een wending die begonnen is bij die ene persoon zelf en die ene persoon die het mag zijn om deze wending voor te brengen. Namelijk JIJ die het verstaan heeft ook voor jezelf het genoegen te aanvaarden eens en voor altijd het werk te willen blijven doen dat er werkelijk toe doet!

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...