HET EARTHMISSION PROJECT

HET EARTHMISSION PROJECT

HET DOEL:

Het doel van deze organisatie is een blijvende verandering in de wereld na te jagen en daarmee de wereld te veranderen als een wereld die het licht verdragen kan. 

Het is een spirituele gedachte die de wereld kan zien als een gedachte die betrekking heeft op hen zelf en henzelf alleen. Want het is de missie die we allen hebben en een missie die de wereld terugbrengt naar een oorspronkelijke staat van zijn. Tenminste als de wereld daar aan mee wil werken. Want het is niet gezegd dat de wereld akkoord gaat met het gedachtengoed van de Almachtige God van het Licht.

Het is ook niet gezegd dat er een andere wereld komt die beter is dan deze. Het is namelijk afhankelijk van een ieder en een ieder alleen, die een missie weet aan te merken voor zichzelf en een missie heeft. Want een ieder heeft een missie en een ieder is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar deel hierin. 

HET MAATSCHAPPELIJK DOEL:

Het maatschappelijke doel is eigenlijk niets meer en niets minder dan het doel hierboven genoemd, alleen de mens wil graag een andere term bedenken voor iets dat zij al weten en een andere draai geven, om zo aan hun eigen verantwoordelijkheid te ontkomen. 

Verder is het voor een ieder zelf te bepalen wat dit maatschappelijke doel is. Want het is een doel dat alleen een ieder zelf weet voor zichzelf en een ieder zelf mag gaan uitleven.

Ook zijn er missies die het licht een andere kant op laten gaan en die missies worden niet bekostigd door deze organisatie en dat alleen al is een blijk van goed beheer van ons gedachtengoed en van de maatschappelijke consequentie en van onze wereld, de Aarde waarop we leven.

Bovendien zijn er meerdere partijen bij betrokken die deze missie gaan volbrengen en zal het geld in goed beheer worden gedeeld om de kosten te dragen voor een maatschappijbrede verandering en geen projecten die zijdelings worden geveeld als zijnde een organisatie die ook iets doet voor een bepaald verwachtingspatroon. Er moet een verandering komen als voorloper van de gedachte dat er voor een ieder iets is om voor te bestaan op Aarde en dat is waar het werkelijk om gaat in deze wereld.

Niets is minder waar dan dat deze gedachte uitgedeeld mag worden en uitgeleefd mag worden, want dat is de werkelijke aard van ons bestaan. Een hoger bestaan dat ons te wachten staat als een wereld die naar een hoger plan mag worden getild, daar het onze eigen wereld is.

DE VISIE

De visie van EarthMission is deze; een ieder die leeft op deze Aarde mag en zal een eigen missie uitgedeeld krijgen en een eigen missie gaan vervullen, geheel naar de Wil van de Almachtige God van het Licht.

Deze missie is een gedachte die wordt uitgeleefd door een ieder die deze gedachte heeft ontvangen. En een ieder die deze gedachte heeft kan er niet meer van worden afgebracht, omdat dit de opdracht is men heeft meegekregen als zijnde het werkelijk doel van het leven voor elk betrokken persoon die op deze Aarde leeft.

Dit is de werkelijke aard van het bestaan en de werkelijkheid zoals deze mag worden geleefd en mag worden gedeeld met anderen die een andere missies hebben en toch allen hetzelfde doel nastreven. Ook heeft een ieder hierbij het mooiste van het leven voor zichzelf weten te bereiken en dat is maar zeer weinig mensen tot nu toe gegeven, daar de huidige wereld hen weinig kans geen dit te mogen ervaren, geheel naar eigen wil. 

Want de eigen wil is niets anders dan de Wil van de Almachtige God van het Licht, al denken andere mensen daar anders over. Deze eigen wil is wel onderhevig aan verandering naarmate deze wil wordt bijgeschaaft van alle bijkomstige andere-kant-van-de-wereld gedachten die deze wereld tot stand heeft laten komen tot op heden toe. Deze gedachten zijn de gedachten van mensen die het licht niet velen en die het licht zich laten uittanen uit hun lichaam en zo hun eigen wereld ten gronde richten. 

Een ieder heeft een eigen wereld om in stand te houden en daar begint het mee. Een ieder heeft daarmee een eigen verantwoordelijkheid die nageleefd moet worden om zichzelf aan te tanen naar het licht toe.

Daartoe is er een programma ontwikkelt die dit omzet in een curriculum en een projectmatige uitwerking ervan. Dit zijn de missies die als voorbeeld gelden voor allen die deze missie willen ondersteunen. Want het is een missie die een ieder aangaat en een missie die een ieder mag ondersteunen, want het is ook deel van henzelf. 

Daarom is het goed dat er een organisatie is die nu dit gedachtegoed bewaard en uitleeft in deze wereld en dat gedachtengoed is ook nog eens van deze wereld zelf. Daarom steun dit gedachtengoed en wordt donateur!

Dit kan op de volgende wijze, namelijk door donateur te worden van een organisatie die het licht aan zet in de wereld of door vrijwilliger te worden die mee helpt dit licht aan te zetten of door te geven. Want de wereld wordt in de eerste plaats onderhouden door het licht en door niets of niemand anders.

Daarom, de oprichting van een maatschappijbrede organisatie heeft vrijwilligers nodig om het EarthMission project te doen laten voortleven en te ondersteunen. Het project is een soort project dat in de loop van dit decennium wordt uitgedacht door de mensen die het vrijwiliggerswerk  willen aangaan. 

Dit hoeft niet geheel kosteloos of belangeloos. Sterker nog, wij geloven in een wereld die het voor een ieder mogelijk maat om op een meer vrijwillige basis te werken en toch voldoende hieruit voort weten te brengen als zijnde de overvloed die de wereld te bieden heeft, namelijk een goed onderkomen en een goed inkomen om van te leven, daar dit niet geheel van geld afhankelijk is. 

Sterker nog, juist het belang van het geld wordt teveel nagestreefd als zijnde de eerste gedachte die men heeft, terwijl op deze wijze het eigenlijke doel voorbij wordt gegaan door een ander pad te kiezen voor de organisatie en dat is het pad dat we allen gaan. Daarom, het pad wordt in stand gehouden door de EarthMission gedachtengoed en organisatie van mensen. Want het zijn de mensen die de organisatie maken en niets anders dan dat. 

Ook is de organisatie niet afhankelijk van geld, alleen wel van de mensen die hetzelfde gedachtegoed aan weten te zetten als de gezamenlijke missie.

Wil je bijdragen aan deze gedachten dan kan dat ook  door als vrijwilliger bijvoorbeeld door campagne te voeren, trainingen te ondersteunen of projecten te initiëren.

Deze projecten worden uitgedacht door de mensen van EarthMission en door een ieder die een project heeft uitgedacht om gesteund te willen worden door EarthMission. Dit is namelijk ook een mogelijkheid om het gedachtengoed van EarthMission te steunen en dat is door een eigen initiatief te laten ondersteunen als zijnde een project dat de wereld verder helpt naar een ander, hoger bestaansniveau. 

Dit kunnen ontwikkelingsprojecten zijn die ook bekostigd moeten worden uit een fonds, dat in deze wereld niet geheel belangeloos wordt nagestreefd. EarthMission steunt daarom dergelijke projecten zodat ook deze meer kans krijgen, zonder dat daarvoor eerst hun idee moet worden goedgekeurd door anderen om toegelaten te worden in de wereld van het geld.

Er zijn bovendien ook mogelijkheden om tot crowdfunding te komen, alleen deze zijn ook gebaseerd op de gedachten dat geld rendement moet hebben en dat is de gedachte dat het geldsysteem in stand houdt. Daarmee is hiervoor een andere opzet bedacht, namelijk dat er organisaties zijn die het EarthMission gedachtengoed delen en meewerken aan de projecten als een gezamenlijke missie die wordt ondersteunt en vervult. 

De voormalige commerciële organisaties kunnen dan gezamenlijk met organisaties projecten gaan uitwerken die de mensen aanstelt die daarvoor nodig zijn op een wijze die ook de kosten voor het instant houden van het project omlaag gebracht zien worden op meerdere wijzen dan voorheen voor mogelijk werd gehouden.

Namelijk het idee dat het geld voor de bate uit gaat, of het idee dat geld het uiteindelijk mogelijk maakt iets te doen. Dit is een onnatuurlijke gedachte die ook de werkelijkheid geen goed doet. Want het is juiste de mensen die de manifestatie voorgaat en de mens die de overvloed zelf creëert in het leven. Overvloed komt tot stand als een logisch gevolg van het eigen handelen en niet door rendement te vragen op iets dat onwerkelijk is, als het gaat om de manifestatie van overvloed.

Het werkelijk doel van een organisatie is en moet gezien worden als de manifestatie van overvloed en als zodanig worden nagestreefd in plaats van dit de laatste gedachte te zijn die men vaak heeft . Namelijk dat men dit ook gedaan heeft, “want wij hebben een missie” en daarvoor een eigen verdienmodel opgesteld om onszelf te bekostigen. En dat is een manifestatie die niet meer verder gaat dan dat en ervoor zorgt dat de wereld daar stopt. 

Daar overvloed voor de mensheid zich niet laat toezeggen dat dit op deze wijze tot stand moet worden voortgebracht en dit ook zo zal moeten werken. In tegendeel, deze overvloed laat zich af weten als een dergelijke gedachte zich al voordoet, zijnde in ieders eigen werkelijkheid die een gezamenlijke foutieve gedachtengang een uitkomst brengt zoals we heden ten dage als werkelijkheid gepresenteerd krijgen door voornamelijk mensen die uit zijn op eigenbelang en verder niets.

Daarom doe jezelf een groot genoegen en sluit je nu aan bij deze organisatie, die geheel vrijwillig jou als vrijwilliger ondersteunt, als iemand met gelijke gedachtegoed en een gelijk doel voor het leven en de wereld waarin we leven. Deze wereld om te zetten op een manier die ook werkelijk tot een hoger plan komt en geen variant van een zoveelste concept dat we al gewaarmerkt hebben als een doemscenario.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...